Stručni ispiti

U Gradskom zavodu za javno zdravlje obavljaju se stručni ispiti za zdravstvene radnike sa srednjom i višom stručnom spremom (medicinskom).

Ispiti se obavljaju svakog meseca u godini, osim avgusta.

Prijave ispita su: od 10. - 20. od 08-12 časova u tekućem mesecu, a polaganja od 15. - 25. u narednom mesecu. Rad sa strankama van ovog perioda je od 08-10 časova.

Za Prijavu je potrebno dostaviti sledeću dokumentaciju:

- overenu fotokopiju diplome (u opštini)
- overenu pripravničku knjižicu u ustanovama, predviđeno planom i programom za svaki profil, naznačeno na kraju pripravničke knjižice.
- venčanicu ili fotokopiju lične karte (za udate)
- potvrdu o uplati u banci ili pošti na žiro-račun Gradskog zavoda za javno zdravlje br. 840-627667-91, sa pozivom na br. 31, u iznosu od 5.000,00 din, svrha uplate je stručni ispit:

- potvrdu o uplati u banci ili pošti od 240,00 dinara za administrativnu taksu, žiro-račun: 840-742221-843-57, model 97, poziv na broj 50-016, primalac: Budžet Republike Srbije, svrha uplate: administrativna taksa:

Skinite prijavu za polaganje ispita

SLANjE DOKUMENATA POŠTOM

Kandidati koji svoja dokumenta šalju poštom, pored navedenih dokumenata neophodno je da popune prijavu koja se nalazi u prilogu, i iste šalju na adresu:
Gradski zavod za javno zdravlje
Bulevar despota Stefana 54a
11000 Beograd
sa naznakom: stručni ispiti

U Gradskom zavodu za javno zdravlje kandidati koji su polagali stručni ispit od februara 1994. godine mogu dobiti duplikat uverenja. Za duplikat je potrebno:
- uplatiti 2.000,00 din. na žiro-račun: 840-627667-91, poziv na broj 31
- svrha uplate je duplikat uverenja.
- primalac: Gradski zavod za javno zdravlje, Beograd

Sekretar komisije:

Vladimir Glišović

011/3235-212.

VAŽNO OBAVEŠTENjE ZA SVE KANDIDATE


Obaveštavaju se svi kandidati da pre prijave stručnog ispita fotokopiraju pripravničku knjižicu i overe kopije u opštini.

Pripravnička knjižica je trajni dokument koji ostaje u arhivi Zavoda sa ostalim dokumentima kandidata, a overena fotokopija ostaje kandidatu za regulisanje ostalih potreba (npr. odlazak u inostranstvo).

 

PRIPRAVNIČKE KNjIŽICE


Pripravničku knjižicu možete kupiti u Komori zdravstvenih ustanova u ulici Hajduk Veljkov venac 4 – 6 na III spratu u periodu od 8 do 14.30 časova (ulaz iz Sarajevske – ugao Nemanjine i Sarajevske ulice).


  SPISAK KANDIDATA ZA POLAGANjE U APRILSKOM ISPITNOM ROKU - 25.04.2017.

SPISAK KANDIDATA ZA POLAGANjE U APRILSKOM ISPITNOM ROKU - 26.04.2017.

SPISAK KANDIDATA ZA POLAGANjE U APRILSKOM ISPITNOM ROKU - 27.04.2017.
 

 

OBAVEŠTENjE ZA DIPLOMIRANE FARMACEUTE I BIOHEMIČARE
 

Predavanje za obavljanje pripravničkog staža iz socijalne farmacije, toksikološke hemije,  sanitarne hemije i socijalne medicine održaće se 01.03.2017. godine sa početkom u 10 časova u sobi 32 na drugom spratu.

Miroslav Đukić

 

Literaturu za sve profile zdravstvenih radnika od srednje do visoke stručne spreme možete kupiti u Srpskom lekarskom društvu, Džordža Vašingtona 19, na prvom spratu na blagajni od 10-14 časova svakog radnog dana

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11000 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351