.
Informaciona
osnova Eko atlasa
Kartografski
prikaz Eko atlasa
Uvod »
Korišćenje zemljišta »
Geologija i hidrogeologija »
Klima »
Obnovljivi energ. resursi »
Zagadjivači i geo. činioci »
Hazardi »
Vazduh »
Voda »
Zemljište »
Buka »
Zdravlje »
Literatura »
Home Page »

 
.

Ekološki atlas Beograda
Vol. B; Zdravlje


 
Karta 51
Mreža ustanova primarne
zdravstvene zaštite (ZDRAMRE)
Karta 52
Dijagnoze respiratornih oboljenja
utvrdenih u primarnoj zdravstvenoj
zaštiti - Pharyngitis acuta et
tonsillitisacuta J02 - J03 (ZDRAPHAR)
Karta 53
Dijagnoze respiratornih oboljenja
utvrdenih u primarnoj zdravstvenoj
zaštiti - Infectiones tractus
respiratoriisuperioris multiplices
acutae loci non specificatis
J00 - J01, J05 - J06 (ZDRAINFE)
Karta 54
Dijagnoze respiratornih oboljenja
utvrdenih u primarnoj zdravstvenoj
zaštiti - Bronchitis acuta etbronchiolitis
acuta J20 - J21 (ZDRABRON)
Karta 55
Dijagnoze respiratornih oboljenja
utvrdenih u primarnoj zdravstvenoj
zaštiti - Zapaljenje dušnica, emfizem
i druge obstruktivne bolesti pluca
J40 - J44, (ZDRAZAPA)
Karta 56
Dijagnoze respiratornih oboljenja
utvrdenih u primarnoj zdravstvenoj
zaštiti - Asthma bronchiale J45 - J46
(ZDRAASTM)

Copyright © Gradski zavod za zaštitu zdravlja Beograd; Copyright © concept Technology