.
Informaciona
osnova Eko atlasa
Kartografski
prikaz Eko atlasa
Uvod »
Korišćenje zemljišta »
Geologija i hidrogeologija »
Klima »
Obnovljivi energ. resursi »
Zagadjivači i geo. činioci »
Hazardi »
Vazduh »
Voda »
Zemljište »
Buka »
Zdravlje »
Literatura »
Home Page »

 
.

Ekološki atlas Beograda
Vol. B; Vazduh


 
Karta 31
Mreža mernih mesta za kontrolu
kvaliteta vazduha (VAZDUMER)
Karta 32
Indeks kvaliteta vazduha za
sumpordioksid i cad (VAZDUAQI2)
Karta 33
Indeks kvaliteta vazduha za
sumpordioksid, cad i azotdioksid
(VAZDUAQI3)
Karta 34
Indeks kvaliteta vazduha za
sumpordioksid, cad, azotdioksid
i suspendovane cestice (VAZDUAQI4)
Karta 35
Prostorna raspodela koncentracija
suspendovanih cestica (VAZDUSUS)
Karta 36
Kvalitet vazduha u topoklimatskim
zonama (VAZDZONE)
Karta 37
Prosecan broj dana sa koncentracijama
cadi preko GVI (VAZDUGVI)
Karta 38
Prostorna raspodela kolicina
aerosedimenta (VAZDUSED)

Copyright © Gradski zavod za zaštitu zdravlja Beograd; Copyright © concept Technology