.
Informaciona
osnova Eko atlasa
Kartografski
prikaz Eko atlasa
Uvod »
Korišćenje zemljišta »
Geologija i hidrogeologija »
Klima »
Obnovljivi energ. resursi »
Zagadjivači i geo. činioci »
Hazardi »
Vazduh »
Voda »
Zemljište »
Buka »
Zdravlje »
Literatura »
Home Page »

 
.

Ekološki atlas Beograda
Vol. B; Buka


 
Karta 46
Podrucja dominantnih izvora
buke (BUKAIZVOR)
Karta 47
Mreža mernih mesta za kontrolu
komunalne buke (BUKAMER)
Karta 48
Merodavni nivoi buke (dBA) u 2001.
godini - danju (BUKANIVOD)
Karta 49
Merodavni nivoi buke (dBA) u 2001.
godini - nocu (BUKANIVON)
Karta 50
Odstupanje izmerenih nivoa
buke od dozvoljenih nivoa po
zonama namene (BUKAODSTUP)

Copyright © Gradski zavod za zaštitu zdravlja Beograd; Copyright © concept Technology