.
Informaciona
osnova Eko-atlasa
Kartografski
prikaz Eko-atlasa
Uvod »
Korišćenje zemljišta »
Geologija i hidrogeologija »
Klima »
Obnovljivi energ. resursi »
Zagadjivači i geo. činioci »
Hazardi »
Vazduh »
Voda »
Zemljište »
Buka »
Zdravlje »
Literatura »
Home Page »

 

.

Gradski zavod za zaštitu zdravlja Beograd, Direkcija za gradjevinsko zemljište i izgradnju
Beograda; Ekološka valorizacija područja generalnog plana Beograda


 
Nalazite se na Sajtu Eko-
loškog atlasa Beograda koji
predstavlja finalni produkt
Projekta "Ekološka valoriza-
cija područja generalnog
plana grada Beograda".
Investitor: Direkcija za gradevinsko zemljište
i izgradnju Beograda
Izrada projekta: Gradski zavod za zaštitu zdravlja Beograd
Naziv projekta: Ekološka valorizacija podrucja generalnog plana
Beograda - Ekološki atlas Beograda
Odgovorni rukovodilac projekta: prim. dr Slobodan Tošović, spec. toksikol.
direktor zavoda
Koordinator projekta
ispred Direkcije:
Zorica Sarić, dipl. ing. šum.
Rukovodilac projektnog
tima:
mr. sci. Verica Gburčik, dipl. met, spec. med. met.
Projektni tim zavoda: prim. dr Dimitrije Dopović, spec. hig.
prim. dr Snežana Matić-Besarabić, spec. hig.
prim. dr Miroslav Tanasković, spec. hig.
Boško Majstorović, dipl. ing.
Radosav Stojanović, dipl. ing.
mr. sci. dr Ljubinka Marčetić, spec. soc. med.
prim. dr Predrag Jelača, spec. soc. med.
dr Milan Milutinović, spec. hig.
mr. sci. Rajko Agramović, dipl. ing.
dr Marina Mandić, spec. hig.
dr Slaviša Mladenović, spec. hig.
dr Dragan Pajić, lekar na specijaliz.
Spoljni saradnici zavoda: dr. sci. Božidar Stojanović, dipl. ing.
prof. dr. sci. Petar Gburčik, dipl. met.
dr.sci. Dragan Igrutinović, dipl. ing.
mr.sci. Mirko Lazić, dipl. ing.
Kartografska obrada: Nevena Vasiljević, dipl. ing. pejz. arh.
Ivana Lazić, dipl. prostor. plan.
Andreja Tutundžić, dipl. ing. pejz. arh.
Print & copy: Zoran Damnjanović & sinovi
Web Design concept Technology, Predrag Vujović dipl. ing. maš.
Copyright © Gradski zavod za zaštitu zdravlja Beograd; Copyright © concept Technology