.
Informaciona
osnova Eko atlasa
Kartografski
prikaz Eko atlasa
Uvod »
Korišćenje zemljišta »
Geologija i hidrogeologija »
Klima »
Obnovljivi energ. resursi »
Zagadjivači i geo. činioci »
Hazardi »
Vazduh »
Voda »
Zemljište »
Buka »
Zdravlje »
Literatura »
Home Page »

 
.

Ekološki atlas Beograda
Vol. B; Voda


 
Karta 39
Kvalitet površinskih voda
i mreža mernih mesta za
kontrolu (VODPOVMER)
Karta 40
Mreža lokacija na kojima se uzorkuje
voda za pice i ispituje zdravstvena
ispravnost (VODAPIMRE)
Karta 41
Srednje vrednosti fizicko hemijskih
parametara u vodi za pice sa instalacija
za precišcavanje u 2001. (VODAPIKVA)
Karta 42
Alternativni izvori snabdevanja
stanovništva vodom (VODALTMRE)
Karta 43
Mreža javnih cesmi i izvora pod
sistematskom kontrolom kvaliteta
vode (VODCESMRE)
Karta 44
Kvalitet vode sa javnih cesmi
i izvora (VODCESKVA)

Copyright © Gradski zavod za zaštitu zdravlja Beograd; Copyright © concept Technology