Извод из статута

Члан 14.

Завод обавља социјално-медицинску, хигијенско-еколошку, епидемиолошку и микробиолошку здравствену делатност.

У оквиру своје делатности Завод:

- прати, процењује и анализира здравствено стање становништва и извештава надлежне органе и јавност, прати и проучава здравствене проблеме и ризике по здравље становништва
- предлаже елементе здравствене политике, планове и програме са мерама и активностима намењеним очувању и унапређењу здравља становништва
- врши информисање, образовање и обуку становништва за бригу о сопственом здрављу, врши процену ефикасности, доступности и квалитета здравствене заштите
- планира развој стручног усавршавања здравствених радника и здравствених сарадника
- подстиче развој интегрисаног здравственог информационог система
- врши примењена истраживања у области јавног здравља
- сарађује и развија партнерство у друштвеној заједници на идентификацији и решавању здравствених проблема становништва
- обавља и друге послове у складу са законом

У обављању здравствене делатности из става 2 овог члана Завод нарочито:

- учествује у изради стратешких и законских докумената у области здравствене заштите, јавног здравља и промоције здравља
- континуирано креира и развија окружење које подржава здравље и здраве изборе и промоцију здравља посебних и вулнерабилних група као и промоцију здравља породице у оквиру здравствено промотивних интервентних посебних програма
- израђује имплементно и врши евалуацију здравствено промотивних програма, пројеката и интервенција у заједници и спровођење примењених истраживања
- израђује здравствено промотивне публикације, спотове, емисије, прилоге и врши мултимедијалне презентације и сл.
- врши процену квалитета здравствене заштите укључујући и истраживања сатисфакције корисника
- прикупља, обрађује, анализира и даје оцене о усаглашености планова рада здравствених установа и извештаја о извршењу планова рада
- израђује елаборате и пројекте о здравственој делатности и здравственој заштити, као и стручно методолошких упутстава за рад здравствене службе
- учествује у развоју и имплементацији интегрисаног здравственог информационог система Србије
- прикупља, обрађује и анализира збирне здравствено-статистичке и друге податке од интереса за здравствено стање становништва и рад здравствених установа
- прикупља и обрађује податке о здравственом стању, обољевању и смртности становништва од заразних болести, о хигијенским и епидемиолошким приликама, предлаже и спроводи мере у циљу спречавања, сузбијања, елиминације и ерадикације одређених заразних болести и епидемија, нових заразних болести и болести од посебног социо-медицинског значаја, врши анализу и процену епидемиолошке ситуације, пружа стручно-методолошку помоћ установама примарне здравствене заштите и обезбеђује сталну приправност мобилних епидемиолошких екипа
- спроводи надзор над болничким инфекцијама
- прати епидемиолошку ситуацију заразних, полних болести, ХИВ и АИДС-а, зооноза, Лајмске болести кроз саветовалишта и друге облике деловања
- прати кретање незаразних болести, испитује присутност фактора ризика за настанак болести и предлаже мере за очување и унапређење здравља и обавља циљана истраживања
- планира, организује и прати спровођење обавезне имунизације, организује и спроводи имунизацију по епидемиолошким и клиничким индикацијама на нивоу града Београда
- спроводи здравствене прегледе одређених категорија запослених у здравственим установама, другим облицима здравствене делатности, других приватних лица, предузетника и клицоноша у складу са Законом о заштити становништва од заразних болести
- учествује у брзој процени новонастале ситуације у ванредним приликама, сагледава величину и обим последица катастрофе, утврђује неопходне потребе погођене популације, уочава непосредну опасност по здравље и ризичне факторе и предлаже и предузима неопходне мере заштите
- обавља микробиологију јавног здравља и клиничко-дијагностичко тестирање, односно бактериолошку, паразитолошку, серолошку и биохемијску дијагностику у циљу спречавања и сузбијања заразних болести
- обрађује и испитује прикупљени биолошки материјал ради крајње идентификације и изолације узрочника заразних болести
- врши лабораторијску дијагностику незаразних обољења
- припрема, планира и реализује програме за праћење стања животне средине - ваздуха, површинских вода, подземних вода, земљишта и седимента, стајаћих вода и водотокова, комуналне буке и вибрација, нејонизујућег зрачења, воде за пиће, животних намирница, предмета опште употребе, минералних вода за пиће и других вода које служе за производњу и прераду животних намирница и санитарно-хигијенске и рекреативне потребе
- сарађује на изради програма за очување и заштиту здравља становништва од загађене животне средине на нивоу Града
- евидентира, прикупља и анализира податке о факторима ризика по здравље људи присутних у животној средини са предлогом мера за унапређење стања
- прати и проучава хигијенске и друге услове у којима становништво живи и ради
- обавља санитарно-хигијенски надзор у објектима под санитарним надзором и другим објектима у којима се обавља делатност од јавног интереса у складу са Законом којим се уређује област санитарног надзора
- учествује у изради медицинских програма за изградњу, реконструкцију и адаптацију објеката здравствених установа и даје мишљења на идејна пројектна решења
- даје мишљења на пројектну документацију за изградњу, реконструкцију и адаптацију објеката од јавног интереса
- предлаже мере за санацију, ремедијацију и рекултивацију деградираних зона у урбаном и руралном подручју
- обавља лабораторијска испитивања у области санитарне микробиологије, санитарне хемије и екотоксикологије у складу са домаћим и међународним стандардима и регулативом и то у узорцима ваздуха, површинских вода, подземних вода, земљишта и седимента, водотока, воде за пиће, вода за рекреацију, животних намирница, минералних вода за пиће, предмета опште употребе, чврстог и течног отпада и отпадних вода ради утврђивања њихове здравствене и хигијенске исправности и прописаног квалитета
- организује референтне центре за лабораторијска испитивања у области животне средине
- обавља контролу здравствене исправности и квалитета и ефикасности производа, система и уређаја са издавањем одговарајућих докумената (сертификата, атеста и друго)
- обавља испитивање отпада (карактеризација, категоризација и др.) и предлаже начин поступања са чврстим и течним отпадом
- организује и спроводи сакупљање, рециклажу, уништавање и дефинитивно одлагање медицинског отпада из здравствених и других установа
- утврђује и спроводи мере у елементарним и другим већим непогодама и ванредним приликама
- обавља функцију екотоксиколошког центра за територију града Београда
- учествује у превенцији, приправности, одговору на хемијске удесе, предлаже мере санације и обезбеђује сталну приправност мобилне екотоксиколошке јединице
- дизајнира и апликује софтверске програме у области хигијенско-еколошке делатности
- учествује у судским вештачењима из домена заштите здравља људи и животне средине
- израђује студије о процени утицаја на животну средину, студије процене ризика, локалне и регионалне еколошке акционе планове као и програме, планове и пројекте из области заштите животне средине и заштите здравља људи

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351