Извод из статута

Члан 14.

Завод обавља социјално-медицинску, хигијенско-еколошку, епидемиолошку и микробиолошку здравствену делатност.

У оквиру своје делатности Завод:

- прати, процењује и анализира здравствено стање становништва и извештава надлежне органе и јавност прати и проуцва здравствене проблеме и ризике по здравље становништва
- предлаже елементе здравствене политике, планове и програме са мерама и активностима намењеним оцувању и унапредењу здравља становништва
- врши информисање, образовање и обуку становништва за бригу о сопственом здрављуврши процену ефикасности, доступности и квалитета здравствене заштите
- планира развој струцног усавршавања здравствених радника и здравствених сарадника
- подстице развој интегрисаног здравственог информационог система
- врши примењена истраживања у области јавног здравља
- сарадује и развија партнерство у друштвеној заједници на идентификацији и решавању здравствених проблема становништва
- обавља и друге послове у складу са законом

У обављању здравствене делатности из става 2 овог цлана Завод нароцито:

- уцествује у изради стратешких и законских докумената у области здравствене заштите, јавног здравља и промоције здравља
- континуирано креира и развија окружењекоје подржава здравље и здраве изборе и промоцију здравља посебних и вулнерабилних група као и промоцију здравља породице у оквиру здравствено промотивних интервентних посебних програма
- израдује имплементно и врши евалуацију здравствено промотивних програма, пројеката и интервенција у заједници и спроводење примењених истраживања
- израдује здравствено промотивне публикације, спотове, емисије, прилоге и врши мултимедијалне презентације и сл.
- врши процену квалитета здравствене заштите укљуцујуци и истраживања сатисфакције корисника
- прикупља, обрадује, анализира и даје оцене о усаглашености планова рада здравствених установа и извештаја о извршењу планова рада
- израдује елаборате и пројекте о здравственој делатности и здравственој заштити, као и струцно методолоцких упутстава за рад здравствене службе
- уцествује у развоју и имплементацији интегрисаног здравственог информационог система Србије
- прикупља, обрадује и анализира збирне здравствено-статистицке и друге податке од интереса за здравствено стање становништва и рад здравствених установа
- прикупља и обрадује податке о здравственом стању, обољевању и смртности становништва од заразних болести, о хигијенским и епидемиолошким приликама, предлаже и спроводи мере у циљу спрецавања, сузбијања, елиминације и ерадикације одредених заразних болести и епидемија, нових заразних болести и болести од посебног социо-медицинског знацаја, врши анализу и процену епидемиолошке ситуације, пружа струцно-методолошку помоц установама примарне здравствене заштите и обезбедује сталну приправност мобилних епидемиолошких екипа
- спроводи надзор над болницким инфекцијама
- прати епидемиолошку ситуацију заразних, полних болести, ХИВ и АИДС-а, зооноза, Лајмске болести кроз саветовалишта и друге облике деловања
- прати кретање незаразних болести, испитује присутност фактора ризика за настанак болести и предлаже мере за оцување и унапредење здравља и обавља циљана истраживања
- планира, организује и прати спроводење обавезне имунизације, организује и спроводи имунизацију по епидемиолошким и клиницким индикацијама на нивоу града Београда
- спроводи здравствене прегледе одредених категорија запослених у здравственим установама, другим облицима здравствене делатности, других приватних лица, предузетника и клицоноша у складу са Законом о заштити становништва од заразних болести
- уцествује у брзој процени новонастале ситуације у ванредним приликама, сагледава велицину и обим последица катастрофе, утврдујенеопходне потребе погодене популације, уоцава непосредну опасност по здравље и ризицне факторе и предлаже и предузима неопходне мере заштите
- обавља микробиологију јавног здравља и клиницко-дијагностицко тестирање, односно бактериолошку, паразитолошку, серолошку и биохемијску дијагностику у циљу спрецавања и сузбијања заразних болести
- обрадује и испитује прикупљени биолошки материјал ради крајње идентификације и изолације узроцника заразних болести
- врши лабораторијску дијагностику незаразних обољења
- припрема, планира и реализује програме за працење стања животне средине - ваздуха, површинских вода, подземних вода, земљишта и седимента, стајацих вода и водотокова, комуналне буке и вибрација, нејонизујуцег зрацења, воде за пице, животних намирница, предмета опште употребе, минералних вода за пице и других водакоје служе за производњу и прераду животних намирница и санитарно-хигијенске и рекреативне потребе
- сарашује на изради програма за оцување и заштиту здравља становништва од загадене животне средине на нивоу Града
- евидентира, прикупља и анализира податке о факторима ризика по здравље људи присутних у животној средини са предлогом мера за унапредење стања
- прати и проуцава хигијенске и друге услове у којима становништво живи и ради
- обавља санитарно-хигијенски надзор у објектима под санитарним надзором и другим објектима у којима се обавља делатност од јавног интереса у складу са Законом којим се уредује област санитарног надзора
- уцествује у изради медицинских програма за изградњу, реконструкцију и адаптацију објеката здравствених установа и даје мишљења на идејна пројектна решења
- даје мишљења на пројектну документацију за изградњу, реконструкцију и адаптацију објеката од јавног интереса
- предлаже мере за санацију, ремедијацију и рекултивацију деградираних зона у урбаном и руралном подруцју
- обавља лабораторијска испитивања у области санитарне микробиологије, санитарне хемије и екотоксикологије у складу са домацим и медународним стандардима и регулативом и то у узорцима ваздуха, површинских вода, подземних вода, земљишта и седимента, водотока, воде за пице, вода за рекреацију, животних намирница, минералних вода за пице, предмета опште употребе, цврстог и тецног отпада и отпадних вода ради утврдивања њихове здравствене и хигијенске исправности и прописаног квалитета
- организује референтне центре за лабораторијска испитивања у области животне средине
- обавља контролу здравствене исправности и квалитета и ефикасности производа, система и уредаја са издавањем одговарајуцих докумената (сертификата, атеста и друго)
- обавља испитивање отпада (карактеризација, категоризација и др.) и предлаже нацин поступања са цврстим и тецним отпадом
- организује и спроводи сакупљање, рециклажу, уништавање и дефинитивно одлагање медицинског отпада из здравствених и других установа
- утврдује и спроводи мере у елементарним и другим вецим непогодама и ванредним приликама
- обавља функцију екотоксиколошког центра за територију града Београда
- уцествује у превенцији, приправности, одговору на хемијске удесе, предлаже мере санације и обезбедује сталну приправност мобилне екотоксиколошке јединице
- дизајнира и апликује софтверске програме у области хигијенско-еколошке делатности
- уцествује у судским вештацењима из домена заштите здравља људи и животне средине
- израдује студије о процени утицаја на животну средину, студије процене ризика, локалне и регионалне еколошке акционе планове као и програме, планове и пројекте из области заштите животне средине и заштите здравља људи

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351