Izvod iz statuta

Član 14.

Zavod obavlja socijalno-medicinsku, higijensko-ekološku, epidemiološku i mikrobiološku zdravstvenu delatnost.

U okviru svoje delatnosti Zavod:

- prati, procenjuje i analizira zdravstveno stanje stanovništva i izveštava nadležne organe i javnost, prati i proučava zdravstvene probleme i rizike po zdravlje stanovništva
- predlaže elemente zdravstvene politike, planove i programe sa merama i aktivnostima namenjenim očuvanju i unapređenju zdravlja stanovništva
- vrši informisanje, obrazovanje i obuku stanovništva za brigu o sopstvenom zdravlju, vrši procenu efikasnosti, dostupnosti i kvaliteta zdravstvene zaštite
- planira razvoj stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika
- podstiče razvoj integrisanog zdravstvenog informacionog sistema
- vrši primenjena istraživanja u oblasti javnog zdravlja
- sarađuje i razvija partnerstvo u društvenoj zajednici na identifikaciji i rešavanju zdravstvenih problema stanovništva
- obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom

U obavljanju zdravstvene delatnosti iz stava 2 ovog člana Zavod naročito:

- učestvuje u izradi strateških i zakonskih dokumenata u oblasti zdravstvene zaštite, javnog zdravlja i promocije zdravlja
- kontinuirano kreira i razvija okruženje koje podržava zdravlje i zdrave izbore i promociju zdravlja posebnih i vulnerabilnih grupa kao i promociju zdravlja porodice u okviru zdravstveno promotivnih interventnih posebnih programa
- izrađuje implementno i vrši evaluaciju zdravstveno promotivnih programa, projekata i intervencija u zajednici i sprovođenje primenjenih istraživanja
- izrađuje zdravstveno promotivne publikacije, spotove, emisije, priloge i vrši multimedijalne prezentacije i sl.
- vrši procenu kvaliteta zdravstvene zaštite ukljucujuci i istraživanja satisfakcije korisnika
- prikuplja, obrađuje, analizira i daje ocene o usaglašenosti planova rada zdravstvenih ustanova i izveštaja o izvršenju planova rada
- izrađuje elaborate i projekte o zdravstvenoj delatnosti i zdravstvenoj zaštiti, kao i stručno metodolockih uputstava za rad zdravstvene službe
- učestvuje u razvoju i implementaciji integrisanog zdravstvenog informacionog sistema Srbije
- prikuplja, obrađuje i analizira zbirne zdravstveno-statističke i druge podatke od interesa za zdravstveno stanje stanovništva i rad zdravstvenih ustanova
- prikuplja i obrađuje podatke o zdravstvenom stanju, oboljevanju i smrtnosti stanovništva od zaraznih bolesti, o higijenskim i epidemiološkim prilikama, predlaže i sprovodi mere u cilju sprečavanja, suzbijanja, eliminacije i eradikacije određenih zaraznih bolesti i epidemija, novih zaraznih bolesti i bolesti od posebnog socio-medicinskog značaja, vrši analizu i procenu epidemiološke situacije, pruža stručno-metodološku pomoć ustanovama primarne zdravstvene zaštite i obezbeđuje stalnu pripravnost mobilnih epidemioloških ekipa
- sprovodi nadzor nad bolničkim infekcijama
- prati epidemiološku situaciju zaraznih, polnih bolesti, HIV i AIDS-a, zoonoza, Lajmske bolesti kroz savetovališta i druge oblike delovanja
- prati kretanje nezaraznih bolesti, ispituje prisutnost faktora rizika za nastanak bolesti i predlaže mere za očuvanje i unapređenje zdravlja i obavlja ciljana istraživanja
- planira, organizuje i prati sprovođenje obavezne imunizacije, organizuje i sprovodi imunizaciju po epidemiološkim i kliničkim indikacijama na nivou grada Beograda
- sprovodi zdravstvene preglede određenih kategorija zaposlenih u zdravstvenim ustanovama, drugim oblicima zdravstvene delatnosti, drugih privatnih lica, preduzetnika i kliconoša u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti
- učestvuje u brzoj proceni novonastale situacije u vanrednim prilikama, sagledava veličinu i obim posledica katastrofe, utvrđuje neophodne potrebe pogođene populacije, uočava neposrednu opasnost po zdravlje i rizične faktore i predlaže i preduzima neophodne mere zaštite
- obavlja mikrobiologiju javnog zdravlja i kliničko-dijagnostičko testiranje, odnosno bakteriološku, parazitološku, serološku i biohemijsku dijagnostiku u cilju sprečavanja i suzbijanja zaraznih bolesti
- obrađuje i ispituje prikupljeni biološki materijal radi krajnje identifikacije i izolacije uzročnika zaraznih bolesti
- vrši laboratorijsku dijagnostiku nezaraznih oboljenja
- priprema, planira i realizuje programe za praćenje stanja životne sredine - vazduha, površinskih voda, podzemnih voda, zemljišta i sedimenta, stajaćih voda i vodotokova, komunalne buke i vibracija, nejonizujućeg zračenja, vode za piće, životnih namirnica, predmeta opšte upotrebe, mineralnih voda za piće i drugih voda koje služe za proizvodnju i preradu životnih namirnica i sanitarno-higijenske i rekreativne potrebe
- sarađuje na izradi programa za očuvanje i zaštitu zdravlja stanovništva od zagađene životne sredine na nivou Grada
- evidentira, prikuplja i analizira podatke o faktorima rizika po zdravlje ljudi prisutnih u životnoj sredini sa predlogom mera za unapređenje stanja
- prati i proučava higijenske i druge uslove u kojima stanovništvo živi i radi
- obavlja sanitarno-higijenski nadzor u objektima pod sanitarnim nadzorom i drugim objektima u kojima se obavlja delatnost od javnog interesa u skladu sa Zakonom kojim se uređuje oblast sanitarnog nadzora
- učestvuje u izradi medicinskih programa za izgradnju, rekonstrukciju i adaptaciju objekata zdravstvenih ustanova i daje mišljenja na idejna projektna rešenja
- daje mišljenja na projektnu dokumentaciju za izgradnju, rekonstrukciju i adaptaciju objekata od javnog interesa
- predlaže mere za sanaciju, remedijaciju i rekultivaciju degradiranih zona u urbanom i ruralnom području
- obavlja laboratorijska ispitivanja u oblasti sanitarne mikrobiologije, sanitarne hemije i ekotoksikologije u skladu sa domaćim i međunarodnim standardima i regulativom i to u uzorcima vazduha, površinskih voda, podzemnih voda, zemljišta i sedimenta, vodotoka, vode za piće, voda za rekreaciju, životnih namirnica, mineralnih voda za piće, predmeta opšte upotrebe, čvrstog i tečnog otpada i otpadnih voda radi utvrđivanja njihove zdravstvene i higijenske ispravnosti i propisanog kvaliteta
- organizuje referentne centre za laboratorijska ispitivanja u oblasti životne sredine
- obavlja kontrolu zdravstvene ispravnosti i kvaliteta i efikasnosti proizvoda, sistema i uređaja sa izdavanjem odgovarajućih dokumenata (sertifikata, atesta i drugo)
- obavlja ispitivanje otpada (karakterizacija, kategorizacija i dr.) i predlaže način postupanja sa čvrstim i tečnim otpadom
- organizuje i sprovodi sakupljanje, reciklažu, uništavanje i definitivno odlaganje medicinskog otpada iz zdravstvenih i drugih ustanova
- utvrđuje i sprovodi mere u elementarnim i drugim većim nepogodama i vanrednim prilikama
- obavlja funkciju ekotoksikološkog centra za teritoriju grada Beograda
- učestvuje u prevenciji, pripravnosti, odgovoru na hemijske udese, predlaže mere sanacije i obezbeđuje stalnu pripravnost mobilne ekotoksikološke jedinice
- dizajnira i aplikuje softverske programe u oblasti higijensko-ekološke delatnosti
- učestvuje u sudskim veštačenjima iz domena zaštite zdravlja ljudi i životne sredine
- izrađuje studije o proceni uticaja na životnu sredinu, studije procene rizika, lokalne i regionalne ekološke akcione planove kao i programe, planove i projekte iz oblasti zaštite životne sredine i zaštite zdravlja ljudi

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351