Izvod iz statuta

Član 14.

Zavod obavlja socijalno-medicinsku, higijensko-ekološku, epidemiološku i mikrobiološku zdravstvenu delatnost.

U okviru svoje delatnosti Zavod:

- prati, procenjuje i analizira zdravstveno stanje stanovništva i izveštava nadležne organe i javnost prati i proucva zdravstvene probleme i rizike po zdravlje stanovništva
- predlaže elemente zdravstvene politike, planove i programe sa merama i aktivnostima namenjenim ocuvanju i unapredenju zdravlja stanovništva
- vrši informisanje, obrazovanje i obuku stanovništva za brigu o sopstvenom zdravljuvrši procenu efikasnosti, dostupnosti i kvaliteta zdravstvene zaštite
- planira razvoj strucnog usavršavanja zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika
- podstice razvoj integrisanog zdravstvenog informacionog sistema
- vrši primenjena istraživanja u oblasti javnog zdravlja
- saraduje i razvija partnerstvo u društvenoj zajednici na identifikaciji i rešavanju zdravstvenih problema stanovništva
- obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom

U obavljanju zdravstvene delatnosti iz stava 2 ovog clana Zavod narocito:

- ucestvuje u izradi strateških i zakonskih dokumenata u oblasti zdravstvene zaštite, javnog zdravlja i promocije zdravlja
- kontinuirano kreira i razvija okruženjekoje podržava zdravlje i zdrave izbore i promociju zdravlja posebnih i vulnerabilnih grupa kao i promociju zdravlja porodice u okviru zdravstveno promotivnih interventnih posebnih programa
- izraduje implementno i vrši evaluaciju zdravstveno promotivnih programa, projekata i intervencija u zajednici i sprovodenje primenjenih istraživanja
- izraduje zdravstveno promotivne publikacije, spotove, emisije, priloge i vrši multimedijalne prezentacije i sl.
- vrši procenu kvaliteta zdravstvene zaštite ukljucujuci i istraživanja satisfakcije korisnika
- prikuplja, obraduje, analizira i daje ocene o usaglašenosti planova rada zdravstvenih ustanova i izveštaja o izvršenju planova rada
- izraduje elaborate i projekte o zdravstvenoj delatnosti i zdravstvenoj zaštiti, kao i strucno metodolockih uputstava za rad zdravstvene službe
- ucestvuje u razvoju i implementaciji integrisanog zdravstvenog informacionog sistema Srbije
- prikuplja, obraduje i analizira zbirne zdravstveno-statisticke i druge podatke od interesa za zdravstveno stanje stanovništva i rad zdravstvenih ustanova
- prikuplja i obraduje podatke o zdravstvenom stanju, oboljevanju i smrtnosti stanovništva od zaraznih bolesti, o higijenskim i epidemiološkim prilikama, predlaže i sprovodi mere u cilju sprecavanja, suzbijanja, eliminacije i eradikacije odredenih zaraznih bolesti i epidemija, novih zaraznih bolesti i bolesti od posebnog socio-medicinskog znacaja, vrši analizu i procenu epidemiološke situacije, pruža strucno-metodološku pomoc ustanovama primarne zdravstvene zaštite i obezbeduje stalnu pripravnost mobilnih epidemioloških ekipa
- sprovodi nadzor nad bolnickim infekcijama
- prati epidemiološku situaciju zaraznih, polnih bolesti, HIV i AIDS-a, zoonoza, Lajmske bolesti kroz savetovališta i druge oblike delovanja
- prati kretanje nezaraznih bolesti, ispituje prisutnost faktora rizika za nastanak bolesti i predlaže mere za ocuvanje i unapredenje zdravlja i obavlja ciljana istraživanja
- planira, organizuje i prati sprovodenje obavezne imunizacije, organizuje i sprovodi imunizaciju po epidemiološkim i klinickim indikacijama na nivou grada Beograda
- sprovodi zdravstvene preglede odredenih kategorija zaposlenih u zdravstvenim ustanovama, drugim oblicima zdravstvene delatnosti, drugih privatnih lica, preduzetnika i kliconoša u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti
- ucestvuje u brzoj proceni novonastale situacije u vanrednim prilikama, sagledava velicinu i obim posledica katastrofe, utvrdujeneophodne potrebe pogodene populacije, uocava neposrednu opasnost po zdravlje i rizicne faktore i predlaže i preduzima neophodne mere zaštite
- obavlja mikrobiologiju javnog zdravlja i klinicko-dijagnosticko testiranje, odnosno bakteriološku, parazitološku, serološku i biohemijsku dijagnostiku u cilju sprecavanja i suzbijanja zaraznih bolesti
- obraduje i ispituje prikupljeni biološki materijal radi krajnje identifikacije i izolacije uzrocnika zaraznih bolesti
- vrši laboratorijsku dijagnostiku nezaraznih oboljenja
- priprema, planira i realizuje programe za pracenje stanja životne sredine - vazduha, površinskih voda, podzemnih voda, zemljišta i sedimenta, stajacih voda i vodotokova, komunalne buke i vibracija, nejonizujuceg zracenja, vode za pice, životnih namirnica, predmeta opšte upotrebe, mineralnih voda za pice i drugih vodakoje služe za proizvodnju i preradu životnih namirnica i sanitarno-higijenske i rekreativne potrebe
- sarašuje na izradi programa za ocuvanje i zaštitu zdravlja stanovništva od zagadene životne sredine na nivou Grada
- evidentira, prikuplja i analizira podatke o faktorima rizika po zdravlje ljudi prisutnih u životnoj sredini sa predlogom mera za unapredenje stanja
- prati i proucava higijenske i druge uslove u kojima stanovništvo živi i radi
- obavlja sanitarno-higijenski nadzor u objektima pod sanitarnim nadzorom i drugim objektima u kojima se obavlja delatnost od javnog interesa u skladu sa Zakonom kojim se ureduje oblast sanitarnog nadzora
- ucestvuje u izradi medicinskih programa za izgradnju, rekonstrukciju i adaptaciju objekata zdravstvenih ustanova i daje mišljenja na idejna projektna rešenja
- daje mišljenja na projektnu dokumentaciju za izgradnju, rekonstrukciju i adaptaciju objekata od javnog interesa
- predlaže mere za sanaciju, remedijaciju i rekultivaciju degradiranih zona u urbanom i ruralnom podrucju
- obavlja laboratorijska ispitivanja u oblasti sanitarne mikrobiologije, sanitarne hemije i ekotoksikologije u skladu sa domacim i medunarodnim standardima i regulativom i to u uzorcima vazduha, površinskih voda, podzemnih voda, zemljišta i sedimenta, vodotoka, vode za pice, voda za rekreaciju, životnih namirnica, mineralnih voda za pice, predmeta opšte upotrebe, cvrstog i tecnog otpada i otpadnih voda radi utvrdivanja njihove zdravstvene i higijenske ispravnosti i propisanog kvaliteta
- organizuje referentne centre za laboratorijska ispitivanja u oblasti životne sredine
- obavlja kontrolu zdravstvene ispravnosti i kvaliteta i efikasnosti proizvoda, sistema i uredaja sa izdavanjem odgovarajucih dokumenata (sertifikata, atesta i drugo)
- obavlja ispitivanje otpada (karakterizacija, kategorizacija i dr.) i predlaže nacin postupanja sa cvrstim i tecnim otpadom
- organizuje i sprovodi sakupljanje, reciklažu, uništavanje i definitivno odlaganje medicinskog otpada iz zdravstvenih i drugih ustanova
- utvrduje i sprovodi mere u elementarnim i drugim vecim nepogodama i vanrednim prilikama
- obavlja funkciju ekotoksikološkog centra za teritoriju grada Beograda
- ucestvuje u prevenciji, pripravnosti, odgovoru na hemijske udese, predlaže mere sanacije i obezbeduje stalnu pripravnost mobilne ekotoksikološke jedinice
- dizajnira i aplikuje softverske programe u oblasti higijensko-ekološke delatnosti
- ucestvuje u sudskim veštacenjima iz domena zaštite zdravlja ljudi i životne sredine
- izraduje studije o proceni uticaja na životnu sredinu, studije procene rizika, lokalne i regionalne ekološke akcione planove kao i programe, planove i projekte iz oblasti zaštite životne sredine i zaštite zdravlja ljudi

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351