Pokazatelji kvaliteta rada stacionarnih zdravstvenih ustanova u Beogradu 2019.

 POKAZATELJI KVALITETA RADA STACIONARNIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA U BEOGRADU ZA PERIOD 1.01.-31.12.2019. GODINE

Kvalitet rada stacionarnih ustanova u Beogradu prati se za 25 „državnih“ bolnica. Sve beogradske bolnice, izuzev specijalnih bolnica, spadaju u ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite. To su vrhunske zdravstvene ustanove u kojima se zbrinjavaju pacijenti sa najtežim oboljenjima i stanjima, koja nisu mogla biti dijagnostikovana i lečena u drugim zdravstvenim ustanovama. Zbog toga, oko 35%-40% bolnički lečenih pacijenata nisu stanovnici Beograda.

Poređenje kvaliteta rada bolnica u Beogradu nije moguće, jer se one veoma razlikuju po nameni (opšte, specijalne); veličini (od 30 postelja u Specijalnoj bolnici za endemsku nefropatiju do 3.078 postelja u Kliničkom centru Srbije); vrsti (specijalne bolnice, klinike, instituti, kliničko-bolnički centri, klinički centar); dužini hospitalizacije (dugotrajna i kratkotrajna hospitalizacija); nivou zaštite (sekundarni, tercijarni); nastavnom statusu; opremljenosti i dr., što uzrokuje različite vrednosti pokazatelja kvaliteta.

Zbog toga, pokazatelji kvaliteta treba prevashodno da koriste samim bolnicama za praćenje kvaliteta sopstvenog rada tokom različitih vremenskih perioda i za evaluaciju primenjenih mera za unapređenje kvaliteta.

Za bolničke zdravstvene ustanove, odnosno ustanove koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom i tercijarnom nivou, kvalitet zdravstvene zaštite procenjuje se na osnovu pokazatelja koji se prate za:
  1. ustanovu u celini,
  2. internističke grane medicine,
  3. hirurške grane medicine
  4. ginekologiju sa akušerstvom i
  5. pedijatriju.
  6. Posebno su analizirani pokazatelji kvaliteta rada službi za transfuziju u bolnicama.

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351