Pokazatelji zadovoljstva korisnika uslugama zdravstvene službe u Beogradu u 2017. godini

POKAZATELJI ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA ZDRAVSTVENE SLUŽBE U BEOGRADU U 2017. GODINI

Pacijenti u Beogradu u toku godine ostvare preko 9 miliona poseta lekarima u domovima zdravlja i zavodima na primarnom nivou zdravstvene zaštite, oko 3 miliona poseta lekarima specijalistima u bolnicama, a oko 300.000 pacijenata provede na bolničkom lečenju u proseku po 10 dana (ukupno oko 3 miliona dana bolničkog lečenja).

Procena zadovoljstva korisnika uslugama zdravstvene službe se koristi da se sagleda pacijentovo viđenje zdravstvene zaštite, oceni proces zdravstvene zaštite, identifikuju problemi, evaluiraju napori za unapređenje kvaliteta i evaluira ishod zaštite. Danas se zadovoljstvo korisnika smatra jednim od najvažnijih pokazatelja kvaliteta zdravstvene zaštite, jer pruža podatke o tome koliko je zdravstvena ustanova uspela da izađe u susret očekivanjima korisnika, a identifikujući uzroke nezadovoljstva zdravstvena ustanova može unaprediti svoj rad.

Zadovoljstvo (satisfakcija) korisnika pruženom zdravstvenom zaštitom predstavlja meru stava pacijenta prema lekaru, sistemu zdravstvene zaštite i medicinskoj nezi koju dobija. Zadovoljstvo podstiče pozitivne oblike korišćenja zdravstvene zaštite (javljanje na kontrolu po savetu lekara, redovno uzimanje lekova, pridržavanje dijete po savetu lekara i sl.), a sa zadovoljnim pacijentom je lakše raditi. U obrnutom slučaju, kod nezadovoljnog pacijenta, doći će do odlaganja kontakta sa zdravstvenom službom, pogoršanja zdravstvenog stanja, povećanog korišćenja i neprijatne situacije u daljim kontaktima sa istim pacijentom.

Prema Pravilniku o pokazateljima kvaliteta zdravstvene zaštite („Službeni glasnik RS“ br. 49/10), pokazatelji zadovoljstva korisnika uslugama zdravstvene službe su:

  1. Istaknuto obaveštenje o vrsti zdravstvenih usluga koje se pacijentu kao osiguraniku obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, a koje su delatnost zdravstvene ustanove;
  2. Istaknuto obaveštenje o zdravstvenim uslugama koje se ne obezbeđuju na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja, a u skladu sa aktom kojim se uređuje sadržaj, obim i standard prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja;
  3. Istaknuto obaveštenje o vidovima i iznosu učešća osiguranih lica u troškovima zdravstvene zaštite, kao i oslobađanje od plaćanja učešća;
  4. Istaknut cenovnik zdravstvenih usluga koje se ne obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, a koje pacijenti plaćaju iz svojih sredstava;
  5. Postavljena kutija/knjiga za primedbe i žalbe pacijenata;
  6. Istaknuto ime i prezime, odnosno broj kancelarije i radno vreme, osobe zadužene za vođenje postupka pritužbi i žalbi pacijenata (zaštitnika pacijentovih prava);
  7. Broj podnetih prigovora
  8. Istaknut spisak lekara koji mogu biti izabrani lekari, a koje pacijenti mogu izabrati, kao i njihovo radno vreme u zdravstvenim ustanovama primarne zdravstvene zaštite, a u specijalističko-konsultativnim službama, kao i u savetovalištima u ustanovama svih nivoa zdravstvene zaštite istaknut spisak lekara koji rade i njihovo radno vreme;
  9. Obavljeno istraživanje zadovoljstva korisnika uslugama zdravstvene službe
  10. Urađena analiza o sprovedenom istraživanju zadovoljstva korisnika uslugama zdravstvene zaštite i preduzete mere i aktivnosti na stalnom unapređenju kvalitetu

Sve zdravstvene ustanove/službe su dužne da na vidna mesta (prijemne ambulante, šaltere, oglasne table u čekaonicama i sl.) u svim objektima (centralni i istureni) istaknu navedena obaveštenja (tačke 1 do 6 i 8).

Podaci o pokazateljima zadovoljstva korisnika uslugama zdravstvene službe su deo Integrisanog plana stalnog unapređenja kvaliteta, kao i Integrisanog izveštaja o radu Komisije za unapređenje kvaliteta rada zdravstvene ustanove.

Zdravstvena ustanova ima obavezu da jednom godišnje sprovede istraživanje o zadovoljstvu korisnika pruženim zdravstvenim uslugama, uradi analizu rezultata istraživanja, kao i da sprovede mere i aktivnosti na unapređenju kvaliteta na osnovu rezultata istraživanja.

Istraživanje se sprovodi po metodologiji Instituta za javno zdravlje Srbije. Za istraživanje se koriste standardizovani anonimni upitnici za bolničku zaštitu, a u okviru primarne zaštite za: službu opšte medicine i medicine rada, službu za zdravstvenu zaštitu dece, žena i stomatološku službu. Upitnik se deli pacijentima u zdravstvenoj ustanovi, gde ga i popunjavaju i ubacuju u kutiju određenu za tu namenu. Odgovori se procenjuju Likertovom petostepenom skalom, od veoma nezadovoljan do veoma zadovoljan, a obradu vrši zdravstvena ustanova uz pomoć zavoda za javno zdravlje. Gradski zavod za javno zdravlje vrši analizu pokazatelja zadovoljstva korisnika uslugama zdravstvene zaštite u Beogradu.

Podaci se prosleđuju Institutu za javno zdravlje Srbije, koji vrši analizu zadovoljstva korisnika na nivou Republike i poređenje po regionima. Dobijeni rezultati ulaze u ocenu kvaliteta rada zdravstvene ustanove.

Ovde možete pogledati analizu zadovoljstva korisnika uslugama zdravstvene zaštite u zdravstvenim ustanovama u Beogradu za zdravstvene ustanove primarne zdravstvene zaštite

(zadovoljstvo radom izabranog lekara u službama opšte medicine, pedijatrije, ginekologije, stomatološkoj službi i radom specijalističko-konsultativne službe interne medicine) i za bolničke ustanove (zadovoljstvo bolničkom zaštitom na ukupnom nivou, na ginekološko-akušerskim, hirurškim, internističkim i odelenjima rehabilitacije i radom specijalističko-konsultativne službe interne medicine).

Analizu zadovoljstva korisnika zdravstvenom zaštitom u državnim zdravstvenim ustanovama Republike Srbije za 2017. godinu, možete pronaći na sajtu Instituta za javno zdravlje Srbije, pogledajte ovde.

 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351