Zdravstveni značaj zemljišta

zemljiste

Zemljište predstavlja površni sloj zemljine kore (litosfera) koji je formiran dejstvom abiotskih (klimatski, edafski, orografski) i biotskih (mikroorganizmi, biljke, životinje i čovek) faktora.

Sanitarno-higijenski aspekt zemljišta je značajan za formiranje naselja, snabdevanje vodom za piće, proizvodnju životnih namirnica, razvoj industrije i dr. Najznačajnije karakteristike zemljišta su: sastav i mehanička struktura, prisustvo hemijskih elemenata, prisustvo patogenih mikroorganizama, vodni kapacitet, temperatura, rastresitost i dr.

Sastav i sanitarno stanje zemljišta predstavljaju faktore od značaja za zdravlje populacije, sa direktnim i indirektnim uticajem koji se ogleda u potencijalnom zagađenju površinskih i podzemnih voda, životnih namirnica i vazduha.
Nedostatak određenih mikro i makroelemenata, nepovoljni sanitarno-higijenski uslovi (visok nivo podzemnih voda ili nedostatak vlage, izmenjena svojstva zemljišta i dr.), kao i prisustvo povećanih koncentracija opasnih i štetnih materija u zemljištu mogu biti osnovni činioci u pojavi i razvoju većeg broja obolenja.

PROGRAM ISPITIVANjA ZAGAĐENOSTI ZEMLjIŠTA

Program sistematskog ispitivanja zagađenosti zemljišta na određenoj teritoriji omogućava ostvarivanje sledećih ciljeva:
- određivanje koncentracije opasnih i štetnih materija u zemljištu;
- praćenje stanja zagađenosti zemljišta u zoni sanitarne zaštite izvorišta centralnih i lokalnih  vodovoda;
- obradu informacija i formiranje baze podataka o stepenu zagađenja i  karakteristikama zemljišta;
- davanje predloga mera za smanjenje štetnih uticaja i zagađenosti zemljišta na posmatranoj teritoriji;
- ostvarivanje polazne osnove za integralno upravljanje životnom sredinom na posmatranom području

Na teritoriji grada Beograda, monitoring zagađenosti zemljišta obuhvata ispitivanje prisustva najznačajnijih zagađujućih materija: teških metala (As,Cd, Ni,Cu, Pb, Hg, Cr i Zn), indeksa ugljovodonika C10-C40 (nafte i derivata) i perzistentnih organskih polutanata - policikličnih aromatičnih ugljovodonika (PAU), polihlorovanih bifenila (PCB) i pesticida.

Kontrola zagađenosti zemljišta na teritoriji Beograda se obavljala na sledećim područjima:

•    zone sanitarne zaštite izvorišta beogradskog vodovoda,
•    zone prihranjivanja izvorišta javnih česama sa izvorskom vodom
•    parkovske i rekreativne površine,
•    zone prometnih saobraćajnica,
•    poljoprivredne površine i
•    druge javne površine.

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351