Здравствени значај земљишта

zemljisteЗемљиште представља површни слој земљине коре (литосфера) који је формиран дејством абиотских (климатски, едафски, орографски) и биотских (микроорганизми, биљке, животиње и човек) фактора.

Санитарно-хигијенски аспект земљишта је значајан за формирање насеља, снабдевање водом за пиће, производњу животних намирница, развој индустрије и др. Најзначајније карактеристике земљишта су: састав и механичка структура, присуство хемијских елемената, присуство патогених микроорганизама, водни капацитет, температура, растреситост и др.Састав и санитарно стање земљишта представљају факторе од значаја за здравље популације, са директним и индиректним утицајем који се огледа у потенцијалном загађењу површинских и подземних вода, животних намирница и ваздуха.
Недостатак одређених микро и макроелемената, неповољни санитарно-хигијенски услови (висок ниво подземних вода или недостатак влаге, измењена својства земљишта и др.), као и присуство повећаних концентрација опасних и штетних материја у земљишту могу бити основни чиниоци у појави и развоју већег броја оболења.

ПРОГРАМ ИСПИТИВАЊА ЗАГАЂЕНОСТИ ЗЕМЉИШТА

Програм систематског испитивања загађености земљишта на одређеној територији омогућава остваривање следећих циљева:
- одређивање концентрације опасних и штетних материја у земљишту;
- праћење стања загађености земљишта у зони санитарне заштите изворишта централних и локалних  водовода;
- обраду информација и формирање базе података о степену загађења и  карактеристикама земљишта;
- давање предлога мера за смањење штетних утицаја и загађености земљишта на посматраној територији;
- остваривање полазне основе за интегрално управљање животном средином на посматраном подручју

На територији града Београда, мониторинг загађености земљишта обухвата испитивање присуства најзначајнијих загађујућих материја: тешких метала (Ас,Цд, Ни,Цу, Пб, Хг, Цр и Зн), индекса угљоводоника Ц10-Ц40 (нафте и деривата) и перзистентних органских полутаната - полицикличних ароматичних угљоводоника (ПАУ), полихлорованих бифенила (ПЦБ) и пестицида.

Контрола загађености земљишта на територији Београда се обављала на следећим подручјима:

•    зоне санитарне заштите изворишта београдског водовода,
•    зоне прихрањивања изворишта јавних чесама са изворском водом
•    парковске и рекреативне површине,
•    зоне прометних саобраћајница,
•    пољопривредне површине и
•    друге јавне површине.

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351