Календар имунизације
Заштита старијих особа у Београду
Водич за координацију услуга заштите старијих особа у Београду
Стручни испити у ГЗЗЈЗ
Основне информације и датуми полагања стручних испита
Филм о патронажној служби у Србији
Градски завод за јавно здравље Београд је уз подршку Канцеларије УНИЦЕФ-а израдио краткометражни филм о патронажној служби у Србији...
Списак дежурних установа
Канцеларија за здравље старих
Хало Беба - Телефоном до савета
Све оно што Вас интересује у вези тока трудноће, порођаја, правилне неге и исхране...

Контакти

Адреса
Булевар деспота Стефана 54а
11000 Београд, Србија

Централа
телефон: 011/2078-600
                    3237-351
Важни телефони
Радно време служби


Е-адреса
info@zdravlje.org.rs
mapa za kontakt modul 
  • Стручни испити
    Стручни испити
  • analiza vode 1
    Вода: Упутства, захтеви, препоруке
  • politika zastiet ziv sred
    Политика заштите животне средине

Здравствено стање становника Београда

Београд кнез михајловаЗдравље као мултидимензионалан, комплексан и апстрактан концепт укључује различите физичке, психичке и социјалне феномене. Процена (мерење) здравственог стања становника јесте процедура која омогућава да се сагледа и разуме здравље целокупног становништва или појединих његових група на основу прихваћених показатеља (индикатора).

Анализа здравственог стања становника Београда за 2015. годину урађена је у оквиру послова Градског завода за јавно здравље, Београд у циљу сагледавања приоритетних здравствених проблема, одабира и усмеравања стратегија за њихово решавање, праћења промена здравственог стања током времена, унапређења управљања у систему здравствене заштите и коначно унапређења здравственог стања становника Београда.   

Сaстaнaк кoмисиje зa зaрaзнe бoлeсти зa тeритoриjу Бeoгрaдa

Прање руку27.03.2017. гoдинe у Грaдскoм зaвoду зa jaвнo здрaвљe Бeoгрaд, oдржaн je сaстaнaк Кoмисиje зa зaрaзнe бoлeсти зa тeритoриjу града Бeoгрaдa. Нa сaстaнку je, нaкoн увoдних излaгaњa, рaзмaтрaн Извeштaj o рaду нa спрoвoђeњу Прoгрaмa сузбиjaњa, спрeчaвaњa и eлиминaциje зaрaзних бoлeсти нa тeритoриjи Бeoгрaдa у 2016. гoдини.

Увoднa излaгaњa:

1.    Eпидeмиoлoшкa ситуaциja aкутних зaрaзних бoлeсти нa тeритoриjи Бeoгрaдa у 2016. гoдини - Прим. мр сц. др Снeжaнa Рaдивojeвић, нaчeлник Jeдиницe зa кoнтрoлу и прeвeнциjу зaрaзних бoлeсти

2.    Спрoвoђeњe Прoгрaмa oбaвeзних имунизaциja у 2016. гoдини - Прим. др Лепосава Гаротић-Илић, нaчeлник Jeдиницe зa имунизaциjу

3.    Сaнитaрнo-хигиjeнскe приликe нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa у 2016. гoдини -  Др Дрaгaн Пajић, нaчeлник Jeдиницe зa прoцeну утицaja и изрaду aнaлизa, eлaбoрaтa и студиja

4.    Прeвeнциja зaрaзних бoлeсти – Цeнтaр зa прoмoциjу здрaвљa -  др Невенка Ковачевић, спец. социјалне медицине

Одржана обука тимова из другог циклуса отварања Школа за родитељство

skola roditeljstvaУ Градском заводу за јавно здравље Београд, 23. и 24. марта одржан је други циклус обуке тимова за рад у Школама за родитељство. Учествовали су здравствени радници и сарадници из 5 домова здравља у Србији: Свилајнац, Српска Црња, Сјеница, Бојник и Баточина.

Скуп су отвориле др Весна Књегињић, помоћница министра у Сектору за јавно здравље Министарства здравља и директорка Градског завода, проф. др Душанка Матијевић.

Квалитет воде из бунара

Бунарска водаВода из индивидуалних водних објеката (на пр. бунара и сл.) која се користи у домаћинству заслужује посебну пажњу и бригу у циљу одржања квалитета.

Иако у малом броју, и даље постоји одређени број домаћинстава (и кућа које се повремено користе током боравка у природи) која се водом снабдевају из приватних бунара. Ови бунари су по својим особинама разноврсни, и могу бити копани или бушени, неозидани или озидани, или могу представљати једноставне каптаже. Заједничко им је то што се превасходно напајају подземном водом, али се разликују по дубини, односно по водоносном слоју из којег користе воду, па у зависности од састава земљишта кроз које вода пролази могу бити различитих физичко-хемијских и хемијских особина. Такође, изузетно је важан и бактериолошки квалитет воде у овим бунарима.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11000 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351