joomla template

U okviru Centra se kroz timski rad i angažovanje svih profila zaposlenih, prati rad zdravstvenih ustanova u Beogradu, kako domova zdravlja i zavoda koji obavljaju primarnu zdravstvenu zaštitu, tako i bolničkih zdravstvenih ustanova. Posebno se analizira njihov obim i sadržaj rada, postojeći broj zaposlenih i kadrovske potrebe, uključujući i opravdanost upućivanja na specijalizacije i uže specijalizacije. Zbrinjavanje urgentnih stanja i sačinjavanje mesečnih rasporeda dežurstva zdravstvenih ustanova su čine izdvojenu celinu.  Zdravstveno stanje stanovnika Beograda, posmatrano kroz više godina, uz stalni inovativni pristup, segment je rada Centra. Svi poslovi su analitičko – dokumentacionog karaktera, a podrazumevaju predlaganje mera i aktivnosti za poboljšanje stanja u svakoj oblasti.

Poslovi i zadaci Centra, u najvećoj meri definisati od strane Instituta za javno zdravlja Srbije “Dr Milan Jovanović Batut”, odvijaju se u saradnji sa svim zdravstvenim ustanovama u Beogradu, Ministarstvom zdravlja Republike Srbije, Filijalom za grad Beograd Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, Upravom grada Beograda, a po potrebi i sa drugim korisnicima (privatni sektor npr.)
 
Organizacija Centra za analizu, planiranje i organizaciju zdravstvene zaštite
Centar za analizu, planiranje i organizaciju zdravstvene zaštite se sastoji od sledećih jedinica:

- Jedinica za planiranje zdravstvenih usluga i organizaciju zdravstvene zaštite

- Odsek za primarnu zdravstvenu zaštitu
- Odsek za sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu

-Jedinica za unapredjenje kvaliteta zdravstvene službe
- Jedinica za analizu zdravstvenog stanja i primenjena istraživanja u zdravstvu
 
Poslovi Centra za analizu, planiranje i organizaciju zdravstvene zaštite
·            Učešće u izradi strateških, zakonskih dokumenata, podzakonskih akata, nacionalnih programa zdravstvene zaštite i stručno metodoloških uputstava za rad (predstavnici Centra su članovi radnih tela i posebnih stručnih komisija na republičkom i gradskom nivou)
·            Izrada elaborata, analiza, izveštaja o zdravlju stanovništva, zdravstvenoj delatnosti i zdravstvenoj zaštiti kao i evaluacija primene stručno metodoloških uputstva za rad zdravstvene službe
·            Planiranje, koordinicija, i praćenje realizacije planova rada i ugovornih obaveza zdravstvenih ustanova u Beogradu
·            Proučavanje zdravstvenog stanja i rizika po zdravlje stanovništva Beograda u cilju sagledavanja zdravstvenih potreba i prioritetnih problema u zdravstvu
·            Predlaganje elemenata zdravstvene politike, planova i programa namenjenih očuvanju i unapređenju zdravlja stanovništva
·            Koordinacija rada zdravstvenih ustanova u Beogradu na unapređenju kvaliteta zdravstvene službe, procena efikasnosti, dostupnosti i kvaliteta zdravstvene zaštite, uključujući i satisfakciju korisnika i zaposlenih
·            Stručno – metodološka pomoć, konsultacije i edukacije u pogleduobima, sadržaja rada i pružanja usluga u zdravstvenim ustanovama
·            Kontinuirana edukacija lekara i medicinskih sestara/tehničara iz drugih zdravstvenih ustanova, za sticanje znanja iz oblasti kojima se Centar bavi;
·            Planiranje stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika i saradnika u zdravstvenim ustanovama Beograda;
·            Učešće u primenjenim istraživanjima u oblasti zdravstvene zaštite i javnog zdravlja
·            Priprema akreditovanih kontinuiranih medicinskih edukacija za sve nivoe medicinske struke u oblasti zdravstvene zaštite i organizacije zdravstvene službe i kvaliteta zdravstvene zaštite
·            Učešće u informisanju javnosti iz oblasti delokruga rada Centra u saradnji sa mas medijima.
 
Vizija Centra za analizu, planiranje i organizaciju zdravstvene zaštite:
Unapređenje organizacije i kvaliteta rada svih nivoa zdravstvene zaštite u Beogradu, u cilju očuvanja i unapređenja zdravlja stanovnika, blagovremenog otkrivanja faktora rizika i pojave bolesti, efikasnije dijagnostike i uspešnijeg lečenja.
 
Misija Centra za analizu, planiranje i organizaciju zdravstvene zaštite:
Jačanje partnerskih odnosa Centra sa svim učesnicima u sistemu zdravstvene zaštite, od zdravstvenih ustanova i civilnog sektora, do donosioca odluka, na planu organizacije zdravstvene službe, primene odgovarajuće zakonske regulative i unapredjenja kvaliteta pruženih zdravstvenih usluga, u skladu sa prioritetnim potrebama  stanovništva Beograda.
 
Vrednosti/Snage  Centra za analizu, planiranje i organizaciju zdravstvene zaštitesu:·
  • Timski rad
  • Kvalitet
  • Kreativnost
 
Rad Centra za analizu, planiranje i organizaciju zdravstvene zaštite
Godišnje se, u skladu sa ugovorenim zadacima sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje, na nivou Centra sačini:
-         Plan zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za narednu godinu;
-         49 pojedinačnih mišljenja o usaglašenosti planova rada zdravstvenih ustanova u Beogradu;
-         100 mišljenja o polugodišnjem i godišnjem izvršenju planova rada zdravstvenih ustanova u Beogradu, uključujući i izveštaje za Beograd za sva tri nivoa zdravstvene zaštite;
-         analize planiranog i ostvarenog obima i sadržaja prava osiguranih lica, u oblasti primarne i u oblasti  stacionarne  zdravstvene zaštite na području filijale Beograd RFZO na godišnjem nivou
Godišnje se, u skladu sa ugovorenim zadacima sa Ministarstvom zdravlja Republike Srbije, na nivou Centra sačini:
-         analize rada i korišćenja zdravstvene zaštite u vanbolničkim i u stacionarnim zdravstvenim ustanovama Beograda na godišnjem nivou;
-         analiza zdravstvenog stanja stanovništva Beograda za prethodnu godinu (videti ovde);
-         oko 300 odgovora na zahteve zdravstvenih ustanova za davanje mišljenja na upućivanje kandidata na specijalizaciju i užu specijalizaciju;
-         53 pojedinačnih mišljenja na godišnji plan kadrova;
-         organizacija i sprovodjenje stručnog nadzora, odnosno provere kvaliteta stručnog rada za 15 - 20 zdravstvenih ustanova, a prema planu Ministarstva zdravlja Republike Srbije;
-         analiza pokazatelja kvaliteta rada i zadovoljstva korisnika i zaposlenih u 54 zdravstvene ustanove u Beogradu (videti ovde);
-         oko  20 odgovora na zahteve za prijem kadra
 
Za potrebe pojedinih sekretarijata Uprave grada Beograda, godišnje se sačini:
-         u saradnji sa Centrom za higijenu i humanu ekologiju izveštaj o sprovodjenju Programa sistematskog sanitarno higijenskog i zdravstvenog nadzora dece u predškolskim ustanovama na teritoriji Beograda;
-         u skladu sa dostavljenim zahtevima, odgovarajući broj Medicinskih programa za izgradnju, rekonstrukciju i adaptaciju objekata zdravstvenih ustanova i mišljenja na projektna rešenja;
-         mesečni raspored dežurstava zdravstvenih ustanova u Beogradu (videti ovde);
-         polugodišnji i godišnji izveštaj o zbrinjavanju hitnih stanja u zdravstvenim ustanovama Beograda (videti ovde);
 
 
Kontakti
Rukovodilac Centra za analizu, planiranje i organizaciju zdravstvene zaštite
Prim. mr sc. med. dr Ljiljana Sokal-Jovanović
tel: 011/20-78-662
email: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli
 
Načelnik Jedinice za planiranje zdravstvenih usluga i organizaciju zdravstvene zaštite
Prim. dr Vera Babić
tel: 011/20-78-662
email: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli
 
Šef Odseka za primarnu zdravstvenu zaštitu
Dr Katarina Vojvodić
tel: 011/20-78-661
email: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli
 
Šef Odseka za sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu – deo radnog vremena
Mr sc. med. dr Andjelija Nešković
tel: 011/20-78-660
email: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli
 
Načelnik Jedinice za unapredjenje kvaliteta zdravstvene službe
Mr sc. med. dr Andjelija Nešković
tel: 011/20-78-660
email: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli
 
Načelnik Jedinice za analizu zdravstvenog stanja i primenjena istraživanja u zdravstvu
Dr sc. med. Zorica Dimitrijević
tel: 011/20-78-653
email: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli
 
Glavna medicinska sestra Centra
Biljana Budić, vms
tel: 011/20-78-652
email: biljana.budić@zdravlje.org.rs

ЋирилицаLatinica
Google translate

Kontakti

Adresa
Bulevar despota Stefana 54a
11000 Beograd, Srbija

Centrala:
telefon: 011/2078-600
                   3237-351
Važni telefoni
Radno vreme službi


E-adresa
info@zdravlje.org.rs
Gradski zavod najbolji sajt